KONKURS

Galeria Wyszywanych Serc

z motywem świątecznym
III EDYCJA

Zapraszamy do udziału w konkursie, który skierowany jest do osób posługujących się igłą i nitkę. Czekamy na zdjęcia Waszych serc - wyszywanych i szytych ręcznie. Jeden wykrój serca - wiele różnych interpretacji a wszystko w formie świątecznej dekoracji.

#GaleriaWyszywanychSerc

Główne założenia.
 • wszystkie serca opierają się na jednym wykroju
 • swoją kreatywność wyrażasz w formie wzoru, który pojawi się na serduszku
 • wyszywany wzór musi nawiązywać do tematyki świątecznej
 • wyszywane serce pozostaje u Ciebie
 • przystępując do konkursu wysyłasz zdjęcie swojego serca
 • konkurs ma charakter wirtualny, z nadesłanych zdjęć powstanie Galeria Wyszywanych Serc
Terminy.
 • 31 grudzień 2022 ostateczny termin przesłania zdjęć
 • 6 styczeń 2023 ogłoszenie wyników konkursu
Jury.
 • Prezeska Fundacji "Nitkomaniacy" Joanna Michalska Organizator
 • przedstawiciel firmy Ariadna S.A.
 • Kamila [Haftowa Baba], właścicielka marki "Haftowa Baba"
Nagrody.
 • Nagrodą w Konkursie jest praktyczny zestaw dla osób wyszywających, w skład którego wchodzą: worek na tamborek, organizer na mulinę, bobinki i 50 pasemek muliny.
 • Ufundowanych jest 5 jednakowych zestawów.

Sponsorem konkursu jest firma:

Logo Ariadna S.A. Fabryka Nici

Wykrój serca:

wykrój SERCE

KLIKNIJ W TEN LINK, jeżeli chcesz pobrać wzór:WZÓR SERCA - POBIERZ WZÓR

Jeżeli masz jakieś pytania pisz śmiało:

KONTAKT

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest stworzenie Galerii Wyszywanych Serc z motywem świątecznym. Założeniem jest, by dzięki wspólnej czynności jaką jest szycie ręczne i wyszywanie - każdy uczestnik poczuł się częścią społeczności doceniającej przedmioty wykonane własnoręcznie.
2. Galeria Wyszywanych Serc zostanie utworzona na stronie www.nitkomaniacy.pl i powstanie jako zbiór wszystkich przesłanych przez uczestników zdjęć.
3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja NITKOMANIACY reprezentowana przez Joannę Michalską.
4. Sponsorem konkursu jest firma Ariadna S.A. Fabryka Nici, ul. Niciarniana 2/6, 92-208 Łódź
5. Konkurs organizowany w dniach 08.12.2022 r. do 06.01.2023 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 stycznia 2023 roku.

§ 2 ZADANIE KONKURSOWE

1. Przedmiotem konkursu jest uszycie na podstawie, jednego udostępnionego przez organizatora wykroju wyszywanego serca, które należy zaprezentować w formie zdjęć [ maksymalnie 3].
2. Wskazane przez organizatora wykrój - wzór serca - obowiązuje każdego uczestnika. Wykrój określa wielkość i kształt szytego serca.
3. Prace wykonane wg. innego wykroju nie zostaną przyjęte.
4. Serce można wyhaftować dowolną techniką haftu, wg. dowolnego wzoru.
5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
6. Pracę należy opatrzyć tytułem, które musi zaczynać się od słowa : Serce ... np: Serce pachnące lawendą, Serce pełne miłości, Serce Przyjaciół, Serce kwiatami obsypane.
7. Zdjęcia wykonanej pracy należy przygotować w kwadracie, w formacie JPG
8. Zdjęcia wykonanej pracy należy przesłać na adres kontakt@nitkomaniacy.pl w terminie do 31.12.2022 r. do godziny 23.59 Decyduje moment wpływu korespondencji na podaną skrzynkę mailową. W temacie wiadomości proszę umieścić tytuł konkursu: „Galeria wyszywanych serc”.
9. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia swojej pracy. Ostatecznego wyboru jednego zdjęcia, które zostanie umieszczone w " Galerii wyszywanych serc" dokona Organizator.
10. Wraz z przesłaniem zdjęć - czyli zgłoszeniem udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikacje nadesłanego zdjęcia prezentującego jego pracę. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że: jest właścicielem zdjęcia i posiada do niego pełne prawa; zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
11. Organizator nie oczekuje przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
12. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Sponsora ani członkowie rodzin osób wchodzących w skład jury.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest praktyczny zestaw dla osób wyszywających, w skład którego wchodzą: worek na tamborek, organizer na mulinę, bobinki i 50 pasemek muliny.
2. Przyznanych zostanie 5 jednakowych nagród.
3. Zdobywcami nagrody w Konkursie będzie pięciu uczestników wyłonionych przez jury, złożone
z Organizatora Konkursu, przedstawiciela firmy Ariadna oraz Kamili, właścicielki marki "Haftowa Baba".
4. Przy wyborze zwycięzców głos decydujący ma Organizator.
5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator.
6. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość wysłaną na podany adres mailowy w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres podany mu w informacji o wygranej w terminie 3 (trzech) dni od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny jest Organizator, Fundacja Nitkomaniacy.
9. Każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs, nie jest on też w żaden
sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu wraz z nr telefonu oraz adresu konta poczty elektronicznej niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Organizatorów i Sponsora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator i Sponsor. Będą one przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzania konkursu Regulaminu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
4. Zdjęcia nadesłanych prac, w tym prac nagrodzonych będą publikowane w "Galerii wyszywanych serc" na stronie www.nitkomaniacy.pl i na stronie FB Nitkomaniacy bez podania danych osobowych uczestników.
9. Każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs, nie jest on też w żaden
sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

NAGRODY

Zestaw dla osób wyszywających:

 • worek na tamborek
 • organizer na milinę
 • bobinki
 • 50 pasemek muliny

Sponsorem konkursu jest firma:

Logo Ariadna S.A. Fabryka Nici

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Świąteczny motyw. Czy można wyhaftować motyw kwiatowy?

Motywy kwiatowe od lat występują na różnych świątecznych dekoracjach. Jeżeli czujesz, że kwiaty są Ci bliskie i kojarzą się ze świąteczną atmosferą - stwórz serce z kwiatami.

Co zrobić, gdy nie ma się możliwości wydrukowania wykroju serce?

Narysuj prostokąt o wymiarach 7 cm x 9.8 cm i w nim, rozrysuj serce. Wytnij i masz już gotowy wykrój serca do wyszywania.

Czy wyszywając serce można dodać np. drobne koraliki i cekiny?

Konkursowe zadanie opiera się na stworzeniu serca, które zostanie wyszywane i uszyte ręcznie. Zależy nam na użyciu igły i nitki i zaprezentowaniu pięknych ściegów hafciarskich. Jeżeli użycie dodatkowych elementów pozwoli dostrzec haft to można uszyć kilku drobnych elementów dekoracyjnych.

Prace
nagrodzone i wyróżnione
w ubiegłorocznym konkursie
WYSZYWANE SERCE
z motywem świątecznym